Home » Informacja o rekrutacji 2017r.

Informacja o rekrutacji 2017r.

Archiwum

Informacja o rekrutacji uczniów do projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”,

w ramach którego został utworzony

Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa):

W czerwcu i wrześniu 2017 roku będzie przeprowadzona rekrutacja uczniów do Projektu spośród uczniów klasy III i II gimnazjum.

W ramach uczestnictwa w projekcie:

1. Zostanie uczniom zapewniona pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.

2. Uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Zasady rekrutacji:

1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie klasy III i II gimnazjum.

2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

4. Organizatorem rekrutacji jest powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.

5. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie od 12.06.2017r. do 22.09.2017 r.

6. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.

Ważne:

W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów: Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.