Home » Dokumenty i procedury

Dokumenty i procedury

Archiwum

1.Regulamin dziennika elektronicznego

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDKU

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO DOZNAJE PRZEMOCY W RODZINIE

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA FAKTU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY
5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIÓW NARZĘDZI, PRZEDMIOTÓW I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ORAZ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W WYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O PALENIU PAPIEROSÓW (W TYM E-PAPIEROSÓW) PRZEZ UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY LUB POZA NIM:
7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE ALKOHOL LUB SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK

8.PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ANONIMOWEJ SKRZYNKI NA SYGNAŁY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY
9.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZANIEDBYWANIA PRZEZ UCZNIÓW WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
10.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, O SPOŻYWANIU PRZEZ UCZNIA ALKOHOLU LUB UŻYWANIU ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, UPRAWIANIA NIERZĄDU BĄDŹ PRZEJAWIANIA INNYCH ZACHOWAŃ ŚWIADCZĄCYCH
O DEMORALIZACJI (w tym: naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych)

11.STWIERDZENIE NA TERENIE SZKOŁY PODEJRZANYCH PRZEDMIOTÓW LUB SUBSTANCJI NIE BĘDĄCYCH W POSIADANIU UCZNIÓW

12.PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – OFIARY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA
13.PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA
14.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
15.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

16.PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
17.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO
18.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH, ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ORAZ PODCZAS PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH
19.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POŻAREM, WYBUCHEM LUB ZATRUCIEM