Home » Dożywianie

Dożywianie

Archiwum

Informacja

o zasadach żywienia w stołówce Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nidku

od dnia 02.09.2019r.

  1. Opłaty  należy dokonywać przelewem na konto bankowe Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nidku, ul. Św. Judy Tadeusza 2.

Nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1100 1000 0022 7926 0331.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko  dziecka, kwoty opłat za żywienie oraz miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.

  1. Opłat za żywienie  dokonuje się z góry do 15-go dnia miesiąca lub w najbliższym dniu roboczym po tym terminie, jeżeli 15 jest dniem wolnym od pracy.

W przypadku nieterminowych wpłat Zespół Szkolno- Przedszkolny zobowiązany jest do naliczenia ustawowych odsetek.

  1. Opłaty za herbatę można dokonywać jak w pkt. 2 lub z góry:

a)      Za okres od IX do XII 2019. do 30.09.2019r.

b)      Za okres od I do VI 2020r. do 31.01. 2020 r.

  1. Wysokość opłaty stanowi iloczyn dziennej stawki przez ilość dni zajęć w danym miesiącu, za wyjątkiem opłat za herbatę, gdzie obwiązuje stawka miesięczna.
  2. W przypadku powiadomienia z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze niekorzystania z żywienia dokonuje się odliczeń od opłaty obliczonej jak w pkt. 4

Nr telefonu 338755811 w godz. do 7.00 do 14.00

  1. Do 10-go dnia każdego miesiąca intendent za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekaże informację o wysokości opłaty za bieżący miesiąc.

W przypadku gdy informacja w tym terminie nie dotrze do rodzica, zobowiązany jest on do uzyskania jej u intendenta i terminowego dokonania wpłaty.

  1. W przypadku zalegania z wpłatami powyżej 1-go miesiąca Dyrektor Zespołu może odmówić dziecku (uczniowi) prawa do korzystania z posiłków, a także zamieścić właściwą informację w Krajowym Rejestrze Długów.

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją:

…………………………………………………………….

                                                                                                                                                                  imię i nazwisko rodzica/opiekuna

               ……………………………………………………………

                                                                                                                                                          data i podpis rodzica/opiekuna

        Prosimy o zwrot jednego podpisanego egzemplarza.